2016

Forårets tema:
I forårets debatserie ”Frisk luft” sætter Brandes Selskabet fokus på Dansk Folkepartis indflydelse på andre partier.

16. februar 2016
Frisk luft 1 – Har Socialdemokratiet opgivet kampen for lighed?
m/Peter Hummelgaard, MF for S, og Erik Jørgen Hansen, forskningsprofessor
"Selv i Danmark vokser den sociale ulighed, ganske vist ikke som i USA og England, men markant i forhold til tidligere her i landet. Ulighed er et centralt tema i international politisk debat, men spiller en mindre rolle i dansk politik. I 2012 skrev fire fremtrædende socialdemokrater på deres partis vegne, at den "historiske forpligtelse" ikke var "at omfordele økonomisk fra rig til fattig". Siden da er de dårligst stilledes vilkår blevet forringet, modsat de bedre stilledes. Hvor står Socialdemokratiet nu? Dansk socialforsknings grand old man på feltet, Erik Jørgen Hansen, diskuterer med den unge socialdemokrat Peter Hummelgaard, hvis motto er hentet fra Jeppe Aakjær: "Du være den Fattiges Værner, du være den Riges Ris!".

Se oplæg on demand på YouTube med Erik Jørgen Hansen og Peter Hummelgaard: https://www.youtube.com/watch?v=8CQv3XF58TE
Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LYH7DBLamgg

2. marts 2016
Frisk Luft II - Hvad skete der lige med det humanistiske imperativ?
m/ Jens Rohde PM (R ) og Anne Sophie Allarp, forfatter og redaktør
I Danmark har den politiske debat om de mange flygtninge i Europa, mest handlet om hvordan vi undgår at flygtningestrømmen søger mod Danmark. Og meget lidt om hvad Danmark kan gøre for at løse flygtningekrisen. Regeringen “passer på Danmark”, og som signalpolitik gennemføres en stadig strammere lovgivning, der bevidst går til kanten af menneskerettighederne. Ordstyrerer forfatter,Elisabeth Møller Jensen.

Se oplæg on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=owzX20vOS8w
Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TaOFzA791UI

13. april 2016

Friskt luft III - Ud af Dansk Folkepartis skygge. Grundlag for en anden politik
m/Pelle Dragsted, MF (EL), Annelise Marstrand-Jørgensen, forfatter,  Winni Grosbøll, borgmester og Rasmus Prehn MF (A)
Dansk Folkeparti er vælgermæssigt gået frem i områder, som er ramt af forringelser i velfærden og nedskæring af den offentlige sektor med lukning af skoler,daginstitutioner, mindre sygehuse og tab af lokale arbejdspladser.  Dansk Folkepartis holdning slår samtidig ud i inhuman hævdelse af egeninteresse i forhold til den internationale flygtningesituation. Hvor skal opgøret med Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik komme fra?  Hvad er alternativerne, og hvorfra kan de komme? Ordstyrer er Lars Hutters.æ

Se oplæg on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Mw-Mas8gPHQ

15. september 2016
Kvindeundertrykkelse, dobbeltmoral og seksuel frigørelse
forfatterne Kristian Hvidt, forfatter Elisabeth Møller Jensen og debattør Geeti Amiri
Debat i Georg Brandes Selskabet om Amalie Skrams rolle i Det Moderne Gennembruds kulturkamp, hendes betydning for 1970’ernes kvindelitterære offentlighed og hendes inspiration for unge kvinder i dag. Amalie Skrams forfatterskab, der var helt centralt i Det moderne gennembruds kultur- og værdikamp, blev 100 år senere en væsentlig inspiration for 1970’ernes kvindebevægelse. Hendes fokus på ægteskab, dobbeltmoral og seksuelle tabuer fik fornyet aktualitet, og de mange ny udgivelser var en central den af 1970’erne nye kvindelitterære offentlighed. I unge kvinders oprør mod social kontrol og seksuel undertrykkelse er Amalie Skram igen blevet højaktuel inspiration og en lyslevende klassiker. Arrangementet er en del af Golden Days Festival 2016.

Se oplæg on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jp0luNJV08I
Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XUGwVHHhTds 

3. november 2016
Den stærke stemme, det brudte jeg
m/forfatterne Hans Otto Jørgensen og Asta Olivia Nordenhof
Hans Otto Jørgensen fortælle om sin bog Horden og om den modernitet, der udgør et indre alternativ til Brandes’ moderne gennembrud. Han og forfatteren Asta Olivia Nordenhof vil diskutere forholdet mellem datidens og nutidens litteratur. Hvor stærke er forbindelserne? Er det den flueøjede modernitet – og ikke Brandes’ moderne gennembrud – der føles relevant for unge forfattere i dag? Undervejs vil der være oplæsninger fra værkerne. Tue Andersen Nexø vil være ordstyrer.

Se oplæg on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=svcPTFk4kkc
Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4MWJm3vuLvI

22. november 2016
Klimaforandringerne trænger ind i litteraturen
m/forfatterne Rasmus Nikolajsen, Charlotte Weitze og Kirsten Thorup
Isen smelter og klimaflygtninge vil sandsynligvis i løbet af få år blive en lige så stor del af flygtningestrømmene som krigsflygtninge er det i dag. Og mens vi andre lukker øjnene for realiteterne, skriver flere og flere forfattere om jordens klimatiske forandringer. Georg Brandes Selskabet vil gerne sætte litteraturens behandling af klimaet under lup, ved at invitere tre meget forskellige forfattere til at komme og fortælle om, hvordan de har båret sig ad, og hvorfor det er vigtigt at forholde sig til verdens økologiske forfatning i skønlitteraturen. Kristina Stoltz sætter diskussionerne i gang.

Se oplæg on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HdjMHv4UPC0
Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EQTdkghZwy0

2015


Forårets overordnede tema: Hvad kan Centrum-venstre gøre?
Efter manges opfattelse har SR-regeringen ikke indfriet forventningen om et alternativ til Rasmussen og Rasmussen. Regeringen forsvarer sin politik som en nødvendighed under de givne betingelser, nationalt og internationalt. Men den fremstiller også sin politik som et forsøg på at redde og forny velfærdsstaten. Georg Brandes selskabet sætter SR-regeringens politik og argumenter til debat. Hvilke forventninger kan der rimeligvis stilles til en centrum-venstre regering? Hvilke muligheder har den? Hvilke forandringer i det danske samfund må centrum-venstre forholde sig til? Hvilke forestillinger om alternativer kan danne grundlag for kritik af den aktuelle politik – og for konstruktive forandringer af den politiske situation.

4. marts 2015
Ligestilling og en ny politik m/Gudrun Schyman, Feministisk initiativs centrale skikkelse, Uffe Elbæk, initiativtageren til Alternativet
I Sverige har partidannelsen Feministisk initiativ gjort et succesfyldt forsøg på alternativ politik, indholdsmæssigt og organisatorisk, ud fra en feministisk dagsorden. I Danmark er der taget initiativ til en partidannelse, Alternativet, der ikke alene sigter imod at fremme alternative dagsordener i det politiske centrum-venstre felt, men også at gøre det igennem alternative former for organisation og politikudvikling.

24. mart 2015
Konkurrencestaten til diskussion m/Anette Borchhorst og Kaj Ove Petersen
Regeringen forsvarer sin politik som en nødvendighed under de givne betingelser, nationalt og internationalt. Men den fremstiller også sin politik som et forsøg på at redde og forny velfærdsstaten. Et nøglebegreb i den aktuelle debat er ’konkurrencestaten’, som diagnostisk er anvendt af Ove Kaj Petersen, og som Bjarne Corydon har taget til sig. Hvilke ændrede betingelser peger dette begreb på og hvilke ændringer indebærer de politiske tiltag, der tager det som ledetråd? Er der alternativer, som kritik af den førte politik kan pege på? Selskabet har inviteret Ove Kaj Petersen og professor Anette Brochorst, Ålborg Universitet, til at diskutere disse spørgsmål.

20. april 2015
Arbejderklassen der forsvandt m/Lars Olsen og Gretelise Holm
Sat på spidsen kan den offentlige debat give indtryk af, at stort set hele den danske befolkning tilhører ’middelklassen’, bortset fra visse grupper af særligt udsatte og visse grupper af særligt velhavende og indflydelsesrige. En nærmere betragtning af de sociale grupperinger og udviklingen i deres indbyrdes forhold viser noget ganske andet.

5. maj 2015
Venstrefløjen og højrepopulismen m/Preben Wilhjelm
I Danmark og i Europa er det politiske mønster præget af en voksende ’højrepopulisme’, som fremhæver det nationale og er kritisk over for alt fremmed, hvad enten det er immigranter, EU eller ’globaliseringen’. Kombinationen af disse politiske temaer synes at kanalisere ikke blot en regulær xenofobi , men også reelle bekymringer og ængstelser i store dele af befolkningerne ind i en illusorisk og potentielt destruktiv politik. I Danmark er der sket et holdningsskifte i takt med, at de traditionelle partiers generelle politiske afstandtagen er afløst af taktiske alliancer med højrepopulismen.

Se video on demand fra debatten med salen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LohidH2MD_Q&t=8s

Se video on demand med Wilhjelms oplæg fra debatmødet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kJc7ilqvGB0&t=713s

21. september 2015
70'er-litteraturen og 80'er-modernismen
m/Ebba Witt Brattström og Lilian Munk Rösing
Var 1970'ernes bøger mere politiske og 'ideologisk korrekte' end 1980'ernes litteratur? Nej, mener Ebba Witt-Brattström, som hævder, at 70'er-litteraturen og især 'bekendelsesromanen' fik et dårligt ry, da kvinder (men også en del mænd) begyndte at sætte ord på hidtil tabuiserede erfaringer. 80'ernes forfattere, både kvinder og mænd, fandt et andet sprog til at skildre de samme emner, men nu med afsæt i et postmodernistisk diktat. Ebba Witt-Brattström udfordres på sine synspunkter i en debat med litteraturforsker Lilian Munk Rösing, lektor på Københavns Universitet og litteraturanmelder på Politiken.

8. oktober 2015
Putins Rusland mellem politik og litteratur
m/ Vibeke Sperling, journalist og tidl. Korrespondent og chefredatør, og Mette Dalsgaard, Ph.d. i russisk litteratur. Ordstyrer er Peter Madsen
Efter grund til en vis optimisme i foråret ser Ruslands økonomiske og politiske nedtur nu ud til at blive længere og mere pinefuld end tidligere antaget, og det skyldes langt fra kun vestlige sanktioner og energiprisernes fald. Tidligere så Kina ud til at have ubegrænset behov for russisk gas, men nu oplever Kina den laveste vækst i over 30 år og eventyret er blegnet eller forbi for Rusland på det kinesiske marked. Krigen i Ukraine trækker ud og Vladimir Putins popularitet daler, om end fra et endnu højt stade. Rusland må vælge, hvilket land det vil være: Et åbent og transparent samfund, eller et imperialistisk land, der ofrer borgernes blod og velstand for “den russiske verden” og genrejsning af supermagtsstatus. Putin spiller højt spil både indadtil i Rusland og udadtil i Ruslands nabolag. I Putins politiske strategi indgår en ideologisk fundering, som langtfra er nyt. Det griber tilbage til de slavofile traditioner fra 1840-erne, der krævede Ruslands udvikling ført tilbage til rent nationale baner, bort fra vesterlandsk indflydelse.

Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xbInWYE3wW4&t=141s

5. november 2015
En ny samtidsbevidsthed i dansk litteratur
m/Olga Ravn og Kaspar Colling Nielsen
Det er i Georgs Brandes ånd, når dansk litteratur igen kravler ud af elfenbenstårnet og har meninger om litteratur samfund, og ikke mindst får læserne til at diskutere og tage stilling. Ikke bare til de æstetiske kvaliteter af et givent værk, men også til bogens udsagn, og hvad det fortæller os om vor egen tid. Som Georg Brandes skrev, lever litteraturen af at sætte problemer til debat. Kaspar Colling Nielsen har med Den danske borgerkrig 2018-24, 2013, fået læserne op af stolene, og Olga Ravn  sætter  med  Celestine, 2015, sig selv på spil. Olga Ravn ser en generation af forfattere, der føler et etisk ansvar og dermed også udviser en politisk bevidsthed, der længe har været tabu i dansk litteratur.

Se debatten on demand på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XEZIzCuOmB4&t=3s

25. november 2015
Hva’ mæ ’kulturradikalismen?
m/kulturminister Bertel Haarder, Det Kongelige Teaters direktør Morten Hesseldahl, professor Hans Hertel og kulturjournalist Klaus Rothstein samt litteraturkritikeren Niels Barfoed og forfatterne Peder Frederik Jensen og Kristina Stoltz.Kulturradikalismen har været en af de mest betydningsfulde kulturelle bevægelser i det 20. århundredes Danmark. Da Rifbjerg døde fornylig, forsvandt en af de stærkeste repræsentanter for traditionen. Det er en god anledning til at besinde sig på fænomenet. Hvad er det egentlig bevægelsen har betydet for udviklingen af individet, friheden og det moderne som ledetråd? Har denne mangesidige bevægelse svar på de store udfordringer som vores generation står over for , hvor digitaliseringen, globaliseringen, klimaet og indvandringen sætter nye dagsordener? Kan man overhovedet tale om en fast linje eller en kontinuerlig bevægelse fra Georg Brandes, Poul Henningsen over Rifbjerg til i dag?

2014

5. februar 2014
Generalforsamling og debatmøde
Ytringsfrihed ved Frederik Stjernfelt og Bo Lidegaard
Chefredaktør Bo Lidegaard og professor Frederik Stjernfelt mødes til infight om det frie ord og ytringsfrihedens kår. Muhammedtegningerne var det mest eksponerede tilfælde på dansk jord. Overfaldet på digteren Yahya Hassan det seneste. Gang på gang har samfundsbegivenheder i de senere år fået debatten om ytringsfrihed til at blusse op. Hvordan forholder vi os som samfund til, at en mindre gruppe ekstremister truer mennesker, hvis indlæg i debatten de ikke bryder sig om? Hvordan beskyttes vores frie og åbne debat? Og er der overhovedet grund til at bekymre sig?

Dagbladet information om mødet:  http://www.information.dk/487435


12. marts 2014
Kvinde kend din krop
Fem udgaver af ’Kvinde kend din krop’. Hvad er de forskellige versioner udtryk for i et historisk perspektiv? Det sætter en paneldebat fokus på. For snart 40 år siden, i 1975, udkom ’Kvinde kend din krop’ for første gang. Bogen, der var skrevet af aktive rødstrømper, blev en klassiker i dansk kvindelitteratur og solgte i mere end 100.000 eksemplarer. Den var skrevet af kvinder til kvinder – også som en protest mod det faktum, at mænd indtil da havde stået for meget af informationen om og behandlingen af kvindekroppen. I samarbejde med Brandes Selskabet og Kvinfo sætter en paneldebat med nogle af bogens redaktører fokus på ’Kvinde kend din krop’ fra 1975 til 2013 og den historiske udvikling, som de forskellige udgaver af bogen er et udtryk for. I samarbejde med KVINFO.

8. september 2014
Åndslivets Krig - europæiske intellektuelle og forfattere mellem neutralisme og avantgarde
Harald Wolbersen (Universitetsbiblioteket, Flensborg): Georg Brandes. Radikal antimilitarisme og pragmatisk diplomati.
Morten Dyssel Mortensen (videnskabelig assistent, Københavns Universitet): Kunstneren som krigsmand. Thomas Mann og den åndelige våbentjeneste.
Gert Sørensen (lektor, Københavns Universitet): Filippo Tommaso Marinetti. Mellem futurisme og fascisme.
Jørn Boisen (lektor, Københavns Universitet): Krigens poesi. Apollinaire og Den Store Krig.
I samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.

3. november 2014
Tyskland og Europas krise
m/professor Per Øhrgaard og Tysklandskorrespondent Peter Wivel

Det nye, store og genforenede Tyskland skal finde sig selv i et Europa i krise. Ofte kritiseres Tyskland for at dominere EU for kraftigt og ofte kritiseres Tyskland for ikke at gøre nok i forhold til den krise som EU befinder sig i.  At forstå hvad der er på færde i vores store naboland mod syd, og at forstå hvilken rolle Tyskland indtager i forhold til det europæiske projekt, der som en fugl Fønix har rejst sig efter de store verdenskrige, er en central nøgle til at forstå vores kontinent i dag. Georg Brandes Selskabet i samarbejde med Politiken Plus bedt to af vores bedste tyslandskendere om at præsentere deres syn på udfordringerne.