Referater fra generalforsamling 

Her kan du læse referater fra de seneste generalforsamlinger.  Så vidt muligt holder vi generalforsamling 4. februar, der er Georg Brandes' fødselsdag . Generalforsamling i 2021 var dog udskudt til september på grund coronarestriktioner. 


2. marts 2022


Generalforsamling, Georg Brandes Selskabet

 

1. Jasper Grankow Mogensen valgt som dirigent

2. Tue Andersen Nexø valgt som referent

3. Forpersonens årsberetning 2021 ved Elisabeth Møller Jensen

https://www.brandes-selskabet.dk/452200420/356327874

4. Kasserens beretning 2021 er vedtaget.

5. Det foreslåede budget vedtages uden kommentarer.

6. Kontingentet fastsættes til det samme som sidste år.

7. Elisabeth Møller Jensen, Poya Pakzad og Lasse Horne Kjældgaard har valgt at træde ud af bestyrelsen. Mathias Bredsdorff-Dreisler, Gry Eriksen, Anette Steen Pedersen træder ind i bestyrelsen. Jasper Grankow Mogensen, der hidtil har været suppleant, træder ind som fuldt medlem af bestyrelsen.

8. Jytte Nielsen genvalgt som revisior.

9. Evt.: Intet at bemærke.


 

13. september 2021

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning (regnskab for 2020 og budget for 2022 er vedhæftet)
5. Budget
6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Evt.

 

Det konstateres at generalforsamlingen er blevet indkaldt i rette tid og derfor er lovformelig.
Beslutningsreferat:
Ad 1. Jasper Grankow Mortensen vælges til dirigent.
Ad 2. Tue Andersen Nexø vælges til referent.
Ad 3. Formandens beretning er godkendt.
Ad 4. Regnskab er sendt ud med invitation til generalforsamling. Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.
Ad 5. Budget er sendt ud med invitation med generalforsamling. Budget er godkendt uden bemærkninger.
Ad 6. Kontingent fastholder kontingent på 200,- om året, xxx for studerende.
Ad 7. Bestyrelsen genvælges uforandret.
Ad 8. Revisor Jytte Nielsen genvælges som revisor.
Ad 9. Der spørges til bestyrelsens fremadrettede visioner. Elisabeth Møller Jensen nævner arbejdet med en ny hjemmeside, og at vi fra #MeToo-arrangementet begynder at livestreame vores arrangementer.

 

 

 

4. februar 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Budget
6. Forslag til vedtægtsændringsforslag

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 9 medlemmer og 1 suppleant: Foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretnings-orden. Genvalg kan finde sted.
Paragrafen foreslås ændret til:
§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 10 medlemmer og 1 suppleant: Foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretnings-orden. Genvalg kan finde sted.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Referat:

Ad 1. Pia Fris Laneth blev valgt som dirigent for mødet.
Ad 2. Jørgen Poulsen blev valgt som referent.
Ad 3. Formandens beretning blev vedtaget uden indsigelser. Se beretningen på http://www.brandes-selskabet.dk/356327874 
Ad 4. Kassererens beretning blev vedtaget uden indsigelser.
Ad 5. Budget for 2019 blev præsenteret.
Ad 6. Forslaget til § 7 blev vedtaget således, at bestyrelsen fremover kan bestå af 4 til 10 medlemmer og 1 suppleant.
Ad 7. Der er genvalg af Elisabeth Møller Jensen, Elisabeth Friis, Peter Madsen, Tue Andersen Nexø, Pia Fris Laneth, Merete Pryds Helle og Poya Pakzad. Pia Laneth Fris og Jørgen Poulsen blev genvalgt. Anatolio Kronik ønskede ikke genvalg. Nyvalgte til bestyrelsen er Emma Holten og Lasse Horne Kjældgaard, mens nyvalgt til suppleantposten er Jasper Gramkow Mortensen.
Ad 8. Revisor Jytte Nielsen blev genvalgt.
Ad 9. Intet at bemærke.