Vedtægter for Georg Brandes Selskabet

§ l. Selskabets navn er Georg Brandes Selskabet  af  3. november 1971.

§ 2. Selskabets formål er at vække og udvikle interessen for Georg Brandes, hans forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv, tillige at søge den frisindede tradition og den kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner om emner fra vor egen tid, således at den virkelige betydning af Brandes' forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv ikke kun markeres som et historisk fænomen, men også som en levende realitet.

§ 3. Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte selskabets formål.

§ 4. Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens beslutning.

§ 5. Medlemskontingentet fastsættes af årsmødet.

§ 6. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet afsluttes pr. 31. december og revideres i januar måned af den valgte revisor. Uanmeldt revision kan foretages.

 § 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 10 medlemmer og 1 suppleant: Foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Genvalg kan finde sted.

 

§ 8. Bestyrelsesmøder finder sted efter formandens indkaldelse eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer måtte kræve det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9. Årsmødet afholdes hvert år (så vidt muligt) på Georg Brandes' fødselsdag d. 4. februar. Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 8 dages varsel og indeholde oplysning om dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til formanden senest 15. januar, så det kan optages på dagsordenen.

§ 10. Årsmødet er Selskabets højeste myndighed og er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Det ledes af en dirigent valgt på mødet. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig (simpel) stemmeflerhed med undtagelse af de i § 15 og 16 nævnte.

§ 11. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, som har været medlem af Selskabet i mindst en måned og er i besiddelse af gyldigt medlemsbevis.

§ 12. På det første bestyrelsesmøde efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og evt. andre bestyrelsesposter.

§ 13. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 14. Ekstraordinært årsmøde indvarsles som det ordinære, hvis bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig motivering ønsker det.

§ 15. Ændringer i Selskabets vedtægter kan kun ske på et ordinært årsmøde, når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§ 16. Selskabets ophævelse kan kun finde sted på et ordinært årsmøde, hvor mindst 3/4 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er derfor. Selskabets aktiver overgives til Georg Brandes Arkivet på Det kgl. Bibliotek.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. februar 2020.